Kupujący (Konsument lub Przedsiębiorca) zobligowany jest do weryfikacji odbieranego przy kurierze towaru i w przypadku widocznych uszkodzeń opakowania - spisania przy kurierze PROTOKOŁU SZKODY (dokument taki Kurier firmy przewozowej ma ze sobą do dyspozycji osoby odbierającej przesyłkę). 

 

I OKREŚLENIA UŻYTE W NINIEJSZYM REGULAMINIE OZNACZAJĄ:

 

1. STRONY REKLAMACJI:

a) Sprzedający – sklep internetowy dlaelektrykow.pl

b) Kupujący (przedsiębiorca) – osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, nabywająca towar od Sprzedającego

c) Kupujący (konsument) – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

 

2. TOWAR – rzeczy oznaczone co do gatunku będące w ofercie sprzedaży Sprzedającego

 

3. PRZEDMIOT REKLAMACJI:

 a) Wada towaru
- Wada fizyczna jawna – wada towaru w rozumieniu Kodeksu cywilnego, możliwa do rozpoznania w momencie wydania towaru Kupującemu
- Wada fizyczna ukryta – wada towaru w rozumieniu Kodeksu cywilnego, powstała przed wydaniem towaru Kupującemu, która ujawniła się w okresie późniejszym
- Wada prawna - wada prawna w rozumieniu Kodeksu cywilnego

b) Braki ilościowe – ilość wydanego towaru niezgodna z fakturą lub zamówieniem

c) Błąd formalny – błąd w fakturze lub pomyłka w realizacji zamówienia

 

4. BIURO OBSŁUGI KLIENTA – komórka organizacyjna Sprzedającego zajmująca się rozpatrywaniem reklamacji

 

 

II ODSTĄPIENIE OD UMOWY (ZWROT)

 

1. Prawo do odstąpienia od umowy kupna/ sprzedaży czyli rezygnacji z zakupu towaru bez podawania przyczyny przysługuje Kupującemu będącemu konsumentem na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz ustawie z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta (Dz.U. 2014.827 wraz z późn. zm.).

2. Podstawą do odstąpienia od umowy jest poprawnie wypełniony formularz odstąpienia od umowy, którego wzór znajduje się poniżej:

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZWROTU) PRZEZ KONSUMENTA 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi polegającej na założeniu Konta w Sklepie internetowym)

Adresat: Merketer House Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28a, 84-230 Rumia, adres e-mail: sklep@dlaelektrykow.pl

Ja/My(*) .......................................................................................................................................................................................

niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi

...................................................................................................................................................................................................

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) .................................................................................................................................................

Adres konsumenta(-ów) ...............................................................................................................................................................

Numer zamówienia.......................................................................................................................................................................

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) ........................................................................

Data........................

(*) niepotrzebne – skreślić


3.
 Poprawnie wypełniony druk odstąpienia od umowy musi zawierać w szczególności następujące informacje: 
- Data odstąpienia od umowy kupna/ sprzedaży
- Imię i nazwisko osoby odstępującej od umowy
- Nr faktury, której dotyczy umowa
- Wskazanie produktu/ produktów, których dotyczy umowa
- Podpis

 

4. Złożenie odstąpienia od umowy w innej formie niż na formularzu odstąpienia od umowy, nie zawierającego danych wyżej wymienionych, pozostanie bez rozpatrzenia.

 

5. Formularz odstąpienia od umowy Kupujący (konsument) przekazuje Sprzedającemu drogą mailową na adres Biura Obsługi Klienta Sklepu internetowego: sklep@dlaelektrykow.pl.

 

6. Termin na odstąpienie od umowy kupna/ sprzedaży wynosi 14 dni kalendarzowych, liczonych od dnia odbioru towaru przez Kupującego (konsumenta).

 

7. W przypadku odstąpienia od umowy, o której wyżej, koszty transportu związane ze zwrotem Towaru do Sprzedającego, pokrywa Kupujący (konsument).

 

8. Kupujący (konsument) odstępujący od umowy kupna/ sprzedaży zobowiązany jest skonsultować z Biurem Obsługi Klienta tryb i termin zwrotu towaru. Towar odesłany do Sprzedającego bez uprzedniej konsultacji nie zostanie przyjęty.


9. Odstąpieniu od umowy (zwrotowi) nie podlegają towary, będące przygotowane (cięte) na indywidualne zamówienie Kupującego. Mowa tu o kablach i przewodach sprzedawanych w paczkach mniejszych niż 100m odcinki.

10. Sprzedający przyjmie do zwrotu jedynie towar kompletny oraz w - miarę możliwości - oryginalnie zapakowany.

 

11. W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego (konsumenta), Sprzedający wystawi fakturę korygującą.

 

 

III ZGŁOSZENIE REKLAMACJI

 

1. Podstawą przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego do rozpatrzenia jest poprawnie wypełniony druk zgłoszenia reklamacyjnego.

 

2. Poprawnie wypełniony druk zgłoszenia reklamacyjnego musi zawierać w szczególności następujące informacje:
data zgłoszenia reklamacji
nazwa firmy Kupującego (w przypadku klientów biznesowych)
- imię i nazwisko osoby zgłaszającej reklamację
- nr faktury, której dotyczy reklamacja
data faktury, której dotyczy reklamacja
- wskazanie produktu/ produktów, których dotyczy reklamacja 
- dokładny opis problemu – wad, uszkodzeń, braków, błędów w ilościach, itp.
- podpis
- pieczątka (w przypadku klientów biznesowych)
- załącznik w postaci fotografii lub próbki towaru (jeśli konieczny)

 

3. Reklamacje nie zawierające danych wyżej wymienionych, pozostaną bez rozpatrzenia.

 

4. Kupujący (konsument/ przedsiębiorca) powinien precyzyjnie opisać wady towaru, aby rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedającego nastąpiło bez zbędnej zwłoki spowodowanej koniecznością ustalania przyczyn reklamacji.

 

5. Zgłoszenie reklamacyjne Kupujący (konsument/ przedsiębiorca) przekazuje Sprzedającemu drogą mailową na adres Biura Obsługi Klienta sklepu internetowego sklep@dlaelektrykow.pl.

 

6. Terminy zgłaszania reklamacji liczone od dnia odbioru towaru przez Kupującego (konsumenta/ przedsiębiorcę):

a) KUPUJĄCY (przedsiębiorca):

- Wady jawne niezwłocznie jednak nie dłużej niż 14 dni kalendarzowych

- Wady ukryte niezwłocznie jednak nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych

b) KUPUJĄCY (konsument)

- Wady jawne i ukryte niezwłocznie jednak nie dłużej niż 2 miesiące

 

 

IV ROZPATRZENIE REKLAMACJI

1. W przypadku, gdy zgłoszenie reklamacyjne spełnia wymogi formalne, Sprzedający w ciągu 14 dni kalendarzowych, liczonych od dnia następnego po zgłoszeniu reklamacji, podejmie decyzję co do sposobu rozpatrzenia zgłoszenia i poinformuje o niej Kupującego (konsumenta/ przedsiębiorcę).

2. W sytuacji, gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga badań jakościowych reklamowanego towaru, Sprzedający zwróci się do Kupującego (konsumenta/ przedsiębiorcy) o przekazanie wybranych próbek towaru.

3. Koszty zwrotu towaru do Sprzedającego:

a) KUPUJĄCY (przedsiębiorca):

- reklamacja zasadna – uznana: koszt transportu po stronie Sprzedającego

 -reklamacja bezzasadna – odrzucona: koszt transportu po stronie Kupującego

b) KUPUJĄCY (konsument):

- reklamacja zasadna – uznana: koszt transportu po stronie Sprzedającego

- reklamacja bezzasadna – odrzucona: koszt transportu po stronie Kupującego

4. Jeżeli reklamowany towar wymaga badań jakościowych oraz sprawdzenia, Sprzedający podejmie decyzję co do sposobu rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni kalendarzowych, liczonych od dnia otrzymania próbki reklamowanego towaru.

5. Kupujący (konsument/przedsiębiorca) żądający wymiany towaru na pozbawiony wad zobowiązany jest skonsultować z Biurem Obsługi Klienta kwestię zwrotu towaru. Towar odesłany bez uprzedniej konsultacji nie zostanie przyjęty.

 

V ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady z tytułu rękojmi powstałe po wydaniu towaru Kupującemu (konsumentowi/ przedsiębiorcy). Wyjątek stanowi sytuacja, w której wady towaru wynikły z przyczyny tkwiącej uprzednio w towarze.

2. Kupujący (konsument/ przedsiębiorca) ma obowiązek sprawdzenia towaru niezwłocznie po jego odbiorze i powiadomienia Sprzedającego o istniejących wadach. Niepowiadomienie Sprzedającego o istniejących wadach towaru w terminach zgłaszania reklamacji wskazanych w niniejszym Regulaminie, powoduje utratę wszelkich uprawnień Kupującego (konsumenta/ przedsiębiorcy) z tytułu rękojmi.

3. Terminy wygaśnięcia uprawnień, oraz przedawnienie roszczenia o usunięcie wady lub wymianę towaru z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz prawne reguluje ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 2014.121 z późn. zm.) Regulamin obowiązuje od dnia 02.11.2016 r.

 

Sklep internetowy nie może uzależniać odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość od zwrotu towaru w oryginalnym opakowaniu, które nie jest przedmiotem sprzedaży, a służy jedynie do zabezpieczenia produktu.

Jest wskazane jednak, aby w miarę możliwości zwracana rzecz była zapakowana w oryginalne pudełko. Należy bowiem pamiętać, że konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, jeżeli korzystał z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jej charakteru, cech i funkcjonowania (uwaga – konsument nie ponosi tej odpowiedzialności, jeżeli przedsiębiorca nie poinformował go o możliwości i terminie odstąpienia od umowy oraz istnieniu formularza, za pomocą którego się tego dokonuje).

Więcej: http://ezakupy.uokik.gov.pl/pytania-i-odpowiedzi/zwrot-towaru-i-odstapienie-od-umowy/

 
*****************************


PROCEDURA ZGŁOSZENIA ZWROTU / REKLAMACJI TOWARU 
(dla klientów zarejestrowanych)

Jeśli stwierdziłeś, ze towar który otrzymałeś z dowolnych przyczyn chcesz zwrócić możesz zrobić to bezpłatnie i wygodnie.

Zanim jednak odeślesz do nas paczkę, prosimy o zgłoszenie takiej woli przez nasz system. Dzięki temu otrzymasz specjalny numer RMA i zyskasz kontrolę nad swoją reklamacją oraz szybką informację zwrotną.

Przedstawiamy kroki zgłoszenia reklamacji/zwrotu:

1. Zaloguj się na swoje konto w naszym sklepie (Link).

2. Wybierz opcję "SZCZEGÓŁOWA HISTORIA ZAMÓWIEŃ"

mm_zwrot1.jpg

3. Z listy historii zamówień (opłaconych i fizycznie dostarczonych) wybierz zamówienie, którego zwrot dotyczy (całości lub części). Uwaga: poniższa grafika przedstawia przykładowe zamówienie.

mm_zwrot2.jpg

4. Z listy artykułów zakupionych w ramach zamówienia zaznacz pozycje, które chcesz zwrócić (A), wpisz powód dla którego chcesz dokonać zwrotu (B) oraz kliknij przycisk „AKTYWUJ ZWROT” (C).

mm_zwrot3.jpg

5. System potwierdza otrzymanie polecenia aktywacji zwrotu ze statusem „OCZEKIWANIE NA POTWIERDZENIE”.

mm_zwrot3.png

6. Oczekujesz na akceptację zwrotu przez obsługę dlaeketrykow.pl do momentu zmiany statusu na „OCZEKIWANIE NA PACZKĘ”.

mm_zwrot5.png

7. Na paczce naklejasz otrzymaną wraz z towarem etykietę zwrotu. Opisujesz paczkę numerem zamówienia (w naszym przykładzie TBOSGOBJK) i numerem zwrotu (w naszym przykładzie #000004).

Przekazujesz paczkę kurierowi lub do najbliższego ParcelShop – TUTAJ więcej informacji.

8. Jak tylko paczka dotrze do naszego magazynu status przesyłki zmienia się na „PACZKA PRZYJĘTA”. Po pozytywnej weryfikacji zawartości paczki następuje zwrot pieniędzy ze sklepu dlaelektrykow.pl

mm_zwrot6.png

9. Po dokonaniu przelewu ze sklepu dlaelektrykow.pl na konto klienta status przesyłki zmieni się na „ZWROT ZAKOŃCZONY”.

mm_zwrot7.png