PRZERWA TECHNICZNA, PRZEPRASZAMY ZA UTRUDNIENIA

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWGO DLAELEKTRYKOW.PL

 

  1.        Informacje ogólne

Definicje dotyczące wyrażeń używanych w poniższym tekście Regulaminu:

1.1 Regulamin – zapis dotyczący sklepu internetowego (dalej: Regulamin), określający prawa i obowiązki Marketer House Sp.  z o.o. oraz Klientów, związane z korzystaniem z Usługi. Zapis jets regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1.2 Sklep internetowy – to strona internetowa o adresie www.dlaelektrykow.pl (dalej: Sklep internetowy) prowadzona przez Usługodawcę.

1.3 Usługa - usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, polegająca na założeniu Konta w Sklepie internetowym dzięki czemu Usługobiorca zyskuje możliwość zawierania umów sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu internetowego, dodawania towarów do schowka, wysłania do Marketer House Sp. z o.o. zapytania ofertowego, zapoznania się z ofertami przygotowanymi przez Marketer House Sp. z o.o. w odpowiedzi na przesłane przez Klienta zapytanie ofertowe, dostępu do faktur oraz faktur korekt dotyczących zakupów dokonanych w Sklepie internetowym, sprawdzenia statusu swoich zamówień, kwoty dostępnego limitu kredytowego, zamówienia kuriera po odbiór zwracanych towarów i opakowań, jak również zgłaszania reklamacji z tytułu rękojmi za wady.

W przypadku Konsumentów, Usługa jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumentów. Na treść umowy składają się wszystkie funkcjonalności Konta oraz niniejszy Regulamin.

1.4 Usługodawca: Marketer House Sp. z o.o. z siedzibą w Rumii przy ul. Wileńska 58, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000313818, legitymująca się numerem identyfikacji podatkowej NIP 5882284277, REGON 220641272, e-mail: sklep@dlaelektrykow.pl, (dalej również: Marketer House Sp. z o.o.). Usługodawca jest Sprzedawcą w ramach Umowy sprzedaży.

1.5 Usługobiorca – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która założyła Konto w Sklepie internetowy. Usługobiorca jest Klientem w ramach Umowy sprzedaży. Osoba zakładająca Konto w imieniu osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej oświadcza, że jest upoważniona do działania w imieniu tej osoby. Na Usługodawcę (osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej) wystawiane są faktury VAT zamieszkałego lub zarejestrowanego na terytorium Polski.

1.6 Użytkownik – podmiot korzystający ze Sklepu internetowego do czasu zalogowania się do Konta w Sklepie internetowym.

1.7 Konto – podstrona Sklepu internetowego, dostępna po dokonaniu przez Użytkownika rejestracji na stronie Sklepu internetowego. W ramach Konta dostępnego za pośrednictwem strony WWW, Usługobiorca ma możliwość składania zamówień, dodawania towarów do schowka, wysłania do Marketer House Sp. z o.o. zapytania ofertowego, zapoznania się z ofertami przygotowanymi przez Marketer House Sp. z o.o. w odpowiedzi na przesłane przez Klienta Zapytanie ofertowe, dostępu do faktur oraz faktur korekt dotyczących zakupów dokonanych w Sklepie internetowym, sprawdzenia statusu swoich zamówień, zamawiania kuriera po odbiór zwracanych towarów i opakowań,jak również zgłaszania reklamacji z tytułu rękojmi za wady.

1.8 Informacje handlowe – informacje o towarach wyświetlane w Sklepie internetowym. Informacje handlowe w zakresie ceny oraz dostępności towaru, na etapie przed dodaniem towaru do Koszyka i zalogowaniem się do Konta, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego lecz jedynie zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji.

1.9 Klauzule – zgody w formie tzw. check boxów w ramach formularza dostępnego na stronie Sklepu internetowego na etapie rejestracji w Sklepie internetowym, których zaznaczenie oznacza zgodę na treść niniejszego Regulaminu, OWS (Ogólnych warunków Sprzedaży) oraz Polityki prywatności Sklepu internetowego, oraz odrębnie - zgodę na wystawianie przez Sprzedawcę faktur, faktur korekt i ich duplikatów w formie elektronicznej i przesyłanie ich za pośrednictwem poczty elektronicznej, zgodę przetwarzanie danych osobowych w celu marketingowym, oraz zgodę na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną.

1.10 Dni robocze: dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy, o których mowa w ustawie z dnia 18.01.1951 r. o dniach wolnych od pracy.

1.12 Ogólne Warunki Sprzedaży Sklepu internetowego (OWS): zbiór ogólnych warunków stanowiących element każdej Umowy sprzedaży, dostępne na stronie Sklepu internetowego.

1.13 Umowa sprzedaży: umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny. W przypadku Konsumentów, umowa sprzedaży jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumentów. Na treść umowy składa się zamówienie oraz OWS.

1.14 Oferta – treść oznaczona jako „Podsumowanie zamówienia”, wyświetlana Klientowi po dodaniu towaru do Koszyka i po zalogowaniu się do Konta.

1.16 Login: adres poczty elektronicznej Użytkownika, używany podczas rejestracji w Sklepie internetowym i każdorazowego logowania się w Sklepie internetowym.

1.17 Hasło: zestaw znaków alfanumerycznych konieczny do autoryzacji Użytkownika podczas logowania w Sklepie internetowym. Hasło jest określane samodzielnie przez Użytkownika podczas rejestracji w Sklepie internetowym.

1.18 Koszyk: elektroniczny formularz udostępniony w Sklepie internetowym, za pomocą którego Użytkownik/ Klient dokonuje wyboru towarów w celu złożenia zamówienia.

1.19 Niniejszy Regulamin jest udostępniony do wydrukowania, pobrania, odtwarzania i utrwalenia na stronie Sklepu internetowego, w zakładce „Regulamin”.

 

  1.          Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca

2.1 Wymagania techniczne, które musi spełnić Usługobiorca, aby korzystać z Usługi za pośrednictwem strony WWW:

a) podłączenie do sieci Internet

b) poprawnie skonfigurowana przeglądarka zgodnie ze standardami Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 5.5 lub Opera, Firefox lub Chrome w najwyższej wersji

c) rozdzielczość ekranu minimum 1024x768

d) Komputer Usługobiorcy musi mieć włączoną opcję akceptacji "cookies", aktywny interpretator JavaScript oraz zainstalowany flash plug-in

e) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)

 

  1.        Warunki zawierania i wykonywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

3.1 Użytkownik może założyć Konto w toku procesu zakupu towaru w Sklepie internetowym lub bez konieczności jednoczesnego zakupu towaru w Sklepie internetowym.

3.2 Utworzenie Konta w Sklepie internetowym bez jednoczesnego zakupu towaru przebiega w sposób następujący:

3.2.1 Użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny dostępny na stronie Sklepu internetowego dbając, aby w formularzu uzupełnić wszystkie pola oznaczone symbolem gwiazdki („*”). Odmowa uzupełnienia pola oznaczonego „*” uniemożliwia utworzenie Konta. Symbolem „*” oznaczone są jedynie dane osobowe niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego, polegającego na posiadaniu Konta.

3.2.2 Poza podaniem danych osobowych, o których mowa w pkt. 3.2.1 warunkiem rejestracji jest akceptacja treści Regulaminu Sklepu internetowego, OWS oraz treści Polityki prywatności. Użytkownik nie jest zobowiązany do akceptacji pozostałych Klauzul dostępnych na etapie rejestracji Konta.

3.2.3 Użytkownik wypełniając formularz rejestracyjny, zaznaczając pole check box „Akceptuję Regulamin, OWS oraz Politykę prywatności” oraz klikając na przycisk „Zarejestruj się” na stronie Sklepu internetowego: Logowanie/Rejestracja oświadcza i potwierdza, że:

a) podane w ww. formularzu dane osobowe są zgodne ze stanem faktycznym

b) podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich

c) zapoznał się z Regulaminem, OWS oraz Polityką prywatności i zobowiązuje się ich przestrzegać

3.2.4 Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego oraz kliknięciu na przycisk „Zarejestruj się”, na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas zakładania Konta wysyłana jest przez Marketer House Sp. z o.o. wiadomość zawierająca zawiadomienie o utworzeniu Konta przez osobę posługującą się ww. adresem poczty elektronicznej. Warunkiem dokończenia procesu tworzenia Konta jest potwierdzenie tego faktu poprzez kliknięcie przez adresata tej wiadomości w link dołączony do ww. wiadomości, potwierdzający założenie konta. Od tej chwili możliwe jest korzystanie z usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu internetowego.

3.2.5 W przypadku, gdy zakładanie Konta następuje w trakcie procesu zakupowego, Użytkownik będzie zobowiązany do podania danych, o których mowa w ust. 3.2.1 oraz do kliknięcia na przycisk „Zarejestruj się”. W takim przypadku do użytkownika jest wysyłana przez Marketer House Sp. z o.o. wiadomość zawierająca zawiadomienie o utworzeniu Konta przez osobę posługującą się ww. adresem poczty elektronicznej.

3.3 Konto dostępne jest dla osób, które zalogują się do niego podając odpowiednie Login i Hasło. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za skutki udostępniania przez siebie Loginu i Hasła osobom trzecim, w szczególności swoim pracownikom lub współpracownikom. W celu zwiększenia bezpieczeństwa transakcji dokonywanych za pośrednictwem Sklepu internetowego, Klient powinien stosować się do następujących zasad:

3.3.1 nie ujawniać loginu i hasła do Konta, osobom nieupoważnionym przez Klienta

3.3.2 wprowadzać login oraz hasło w sposób uniemożliwiający innym osobom ich poznanie

3.3.3 nie zapisywać hasła w pamięci przeglądarki internetowej, w trakcie logowania

3.3.4 zmieniać hasło w regularnych odstępach czasu

 

4. Warunki rozwiązywania oraz odstąpienia od umów o świadczenie usługi drogą elektroniczną

4.1 Usługobiorca może rozwiązać umowę o świadczenie Usług w każdym czasie, bez okresu wypowiedzenia, poprzez wysłanie oświadczenia woli w sprawie zamknięcia Konta w dowolny sposób zapewniający jego doręczenie do Marketer House Sp. z o.o , w szczególności poprzez przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres sklep@dlaelektrykow.pl.

4.2 Rozwiązanie przez Usługobiorcę umowy o świadczenie Usług nie ma wpływu na obowiązek wykonania Umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego do czasu otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia woli w sprawie zamknięcia Konta.

4.3 Rozwiązanie przez Usługobiorcę umowy o świadczenie Usług nie ma wpływu na skuteczność zamówienia kuriera w celu odbioru towaru lub opakowania, złożonego do czasu otrzymania przez Marketer House Sp. z o.o. oświadczenia woli Usługobiorcy w sprawie zamknięcia Konta.

4.4 Rozwiązanie przez Usługobiorcę umowy o świadczenie Usług nie ma wpływu na skuteczność zgłoszenia reklamacji do czasu otrzymania przez Marketer House Sp. z o.o. oświadczenia woli Usługobiorcy w sprawie zgłoszenia reklamacji.

4.8 Usługodawca może rozwiązać umowę o świadczenie Usług za wypowiedzeniem w przypadku okoliczności Siły Wyższej, zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną lub transakcji zawieranych na odległość, w przypadku naruszenia przez Usługobiorcę postanowień Regulaminu jak również w przypadku nie wyrażenia przez Usługobiorcę zgody na zmiany w treści Polityki prywatności. Okres wypowiedzenia wynosi 14 dni. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy zostanie przesłane w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany na etapie tworzenia Konta.

4.9 Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę nie ma wpływu na obowiązek wykonania Umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego do czasu upływu terminu wypowiedzenia umowy.

4.10 Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę nie ma wpływu na obowiązek odbioru towaru lub opakowania przez kuriera, w przypadku złożenia zamówienia przez Klienta do czasu upływu terminu wypowiedzenia umowy.

4.11 Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę nie ma wpływu na skuteczność zgłoszenia reklamacji do czasu otrzymania przez Marketer House Sp. z o.o. oświadczenia woli Usługobiorcy w sprawie zgłoszenia reklamacji.

4.12 Jeśli zakładają Państwo Konto w Sklepie internetowym jako Konsument, mają Państwo prawo odstąpić od umowy o świadczenie Usług w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia zawarcia umowy.

4.13 Aby skorzystać z ww. prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Marketer House Sp. z o.o. o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, poprzez wysyłkę informacji pocztą elektroniczną na adres sklep@dlaelektrykow.pl.

4.14 Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 4.17 jednak nie jest to obowiązkowe.

4.15 Aby zachować termin odstąpienia od umowy o świadczenie Usług wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu ww. prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4.16 W przypadku odstąpienia od umowy o świadczenie Usług zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu ww. prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

4.17 Wzór formularza odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi:

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi polegającej na założeniu Konta w Sklepie internetowym)

Adresat: Marketer House Sp. z o.o., ul. Wileńska 58, 84-230 Rumia, adres e-mail: sklep@dlaelektrykow.pl

Ja/My(*) ………………..…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………

niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi

…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………...…..……………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ………………………………………………………………………….…………………..………………………………………...

Adres konsumenta(-ów) ……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) …………….…….…………………………….…………..

Data ………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………..

(*) niepotrzebne - skreślić

 

5. Postępowanie reklamacyjne

5.1 Usługobiorca ma prawo składać reklamacje w sprawie dotyczącej Usługi.

5.2 Reklamacja w sprawie Usługi może zostać złożona w dowolny sposób zapewniający dojście oświadczenia woli Usługobiorcy w sprawie reklamacji do Marketer House Sp. z o.o., w szczególności drogą elektroniczną z wykorzystaniem formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.dlaelektrykow.pl, na Koncie w zakładce „Reklamacje i zwroty” lub w stopce na stronie głównej Sklepu internetowego w zakładce „Reklamacje i zwroty” lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@dlaelektrykow.pl.

5.3 Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane:

a) dane Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej)

b) uzasadnienie reklamacji

5.4 Marketer House Sp. z o.o. dołoży wszelkich starań, aby reklamacje zostały rozpatrzone w terminie nie później niż 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 30 dni roboczych.

 

6. Zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym

Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

 

7. Dane osobowe

Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych klientów Sklepu dostępne są na stronie www.dlaelektrykow.pl/polityka-prywatnosci

 
8. Dostawa

Warunki dostaw, terminy realizacji i ceny transportu znajdują się w zakładce DOSTAWA

9. Prawa autorskie

9.1 Strona internetowa Sklepu internetowego jest chroniona prawem autorskim. Wszelkie prawa nieprzyznane wyraźnie Użytkownikowi/ Usługobiorcy na podstawie niniejszego Regulaminu pozostają zastrzeżone na rzecz Usługodawcy lub podmiotów udzielających Usługodawcy licencji na korzystanie z poszczególnych utworów prezentowanych w postaci zawartości Strony internetowej.

9.2 Użytkownik/ Usługobiorca może korzystać z utworów oraz baz danych zawartych na stronach internetowych Sklepu internetowego w zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27.07.2001 r. o ochronie baz danych.

 

10. Postanowienia końcowe

10.1 Usługodawca powiadomi Usługobiorcę o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany Usługodawcy na etapie logowania się do Konta w Sklepie internetowego. Usługobiorca będzie związany postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowie Regulaminu w terminie czternastu (14) dni od dnia jego powiadomienia o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść czynności prawnych dokonanych przez Marketer House Sp. z o.o. z Usługobiorcą za pośrednictwem Sklepu internetowego do dnia wejścia w życie nowego Regulaminu.

10.2 Regulamin obowiązuje od dnia 02.11.2016 r.